See PRO editionSee PRO edition
See other templatesSee other templates

خوش آمدید

ما متقاعد هستیم که موفقیت در کسب و کار ما بستگی به رضایت مشتریان دارد. ما به مشتریان خود گوش میدهیم و نیازهای در حال تغییر آنها را درک میکنیم. ما رضایت شما را به سرعت با ارضاع نیازهای شما با خدمات با کلاس ممتاز و تاکید بر کیفیت و ارزش دست یابد. برای رسیدن به این هدف ما کارکنان بسیار با انگیزه و با تجربه را ارائه می کنیم.

کارکنان داخلی ما از مهم ترین منبع این شرکت می باشند. فرهنگ ما یک محیط مشارکتی ارائه می دهد که از تیم و افراد حمایت می کند. ما باور داریم که متعلق به یک گروه هستیم که نیازمند یک تراز برای علایق شخصی در جهت منافع مشترک است. ما نیازهای کارکنانمان را اذعان و در تعامل با کارکنان خود به صورت عادلانه اما با قاطعیت رفتار میکنیم.
روش عمل ما بر اساس تعهد به کیفیت شکل گرفته است. ما در مورد آنچه که باید به مشتریان ارائه دهیم مشتاق هستیم و بر این باوریم که این کار ادامه موفقیت ما را تضمین خواهد کرد.

تعهد به مشتریان ما ما همیشه :

1. حضور ما در محل را در زمان مقرر خواهد بود
2. یک تخمین قیمت دقیق و با جزئیات به شما ارائه خواهد شد
3. اتمام کار با جلب رضایت شما تکمیل خواهد شد
4. پاک سازی تمیز محل پس از به پایان رسیدن کار نقاشی
5. آماده سازی تمام سطوح با دقت تمام
6. استفاده از "بهترین" جنس برای حداکثر عمر و زیبایی

 

انواع رنگهای ساختمانی

JSN Metro is equipped with very comprehensive documentation package that will help you with template utilization.

خدمات

When purchasing our products you are backed up with professional and timely support providing via:

  • نقاشی داخلی ساختمان

    In the support forum we provide support for everyone who bought the PRO Edition of our products. Here you will get support from our support team as well as thousands of active members.
  • نقاشی نمای ساختمان

    Dedicated Ticket Support is for developers who bought PRO UNLIMITED Edition of our products. With ticket support we can investigate the issue in-depth and provide a solution much faster. 12-hour response time is guaranteed.


Download documentation

Joomla templates by Joomlashine